Kystens lukning i 1974
Overskrift 1

Margrethe Conrad Buch har gemt disse artikler.
Vi har fåer lov til at bruge dem på disse sider.Tak.

Afskrift af avisartikler i forbindelse med lukningen af Kystsanatoriet

Kystsanatorium rammes af sparekniven - lukkes 

Af Johannes Busk Petersen  

AUGUSTENBORG - De ekstremt vanskeligt stillede børn blandt cirka 7000 dansksindede skole- og børnehavebørn bliver nu ofre for besparelserne på det danske statsbudget. Det sker med halveringen af statstilskuddet fra staten til Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse, som nu må lukke kystsanatoriet i Augustenborg.
   -Foreningen har som en slags service drevet to kystsanatorier henholdsvis Hjerting ved Esblerg og i Augustenborg, hver med pladser til 25 vanskeligt stillede børn fra det danske mindretal i Sydslesvig - efter en beslutning i finansudvalgeti 1945, siger direktør K.V. Stang, nationalforeningen.
   Vi havde oprindeligt syv sanatorier - fem blev lukket i fjor og er enten afhændet eller afhændes til andet formål: i Frederikshavn til Bikubens boligselskab, i Kaløvig til Århus skolevæsen, i Nyborg til kommunen, i Nysted til Glostrup kommune og i Faxe Ladeplads til Filadelfia, der vil bruge sanatoriet til langvarigt liggende patienter og ferieophold for handicappede.
   Statens tilskud på budgetteret 1,6 mill. kr. for de to sidste sanatorier er halveret, og fra 1.april begynder man at afvikle kystsanatoriet i Augustenborg.
   Der er 7000 børn i de danske skoler og børnehaver i Sydslesvig. Fra sundhedstjenestens side vil man nu søge at få de sidste 25 sanatorieplader på kystsanatoriet i Hjerting "strakt" så meget som muligt, evt. ved afkortning af børnenes ophold - efter forhandlig med lægerne.
   I Nordslesvig mener specialæge i psykiatri Inger Riise, Sønderborg, at man burde kunne få f. eks. 800 danskere til at yde hver 1000 kroner om året til kystanatoriet opretholdelse (Nationalforeningen er registreret så de 1000 kroner er fradagsberettiget - red.) 

Private vil redde truet sanatorium
   En hurtig, privat indsats skal bevare kystsanatoriet i Augustenborg, som er ramt af statens besparelser. Speciallæge i psykiatri Inger Riise, Sønderborg, aktiverede i løbet af søndagen forskellige kredse med henblik på regulær økonomisk bistand.
   Kystsanatoriet, der har plads til 25 børn fra vanskeligt stillede danske hjem i Sydslesvig, drives af  Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, og Inger Riise oplyser til Morgenavisen Jyllands-Posten, at hun har formået direktør K.V. Stang, nationalforeningen, til foreløbig at udsætte opsigelserne til kystsanatoriets personale i fem dage. De skulle være sendt mandag eller tirsdag, men lyn-aktionen til fordel for sanatoriets bevarelse, giver de ansatte en chance.
   -Jeg har søgt kontakt med amtrådets formand for sygehusudvalget, Eugene Ipsen, Tønder, for at gøre amtsrådet og kommunerne interesseret i at støtte sagen, siger Inge Riise, som i løbet af i dag venter at få  et særligt gironummer til formålet, så man landet over kan støtte hende.
   Kystsanatoriet i Augustenborg og kystsanatoriet i Hjerting ved Esbjerg (også med plads til 25 sydslesvigskebørn) drives af nationalforeningen med 100 procents statstilskud. Det var beregnet til 1.6 mill.kroner, men det er nu blevet skåret ned til det halve.
   -Det vil koste 800.000 kroner at drive sanatoriet i Augustenborg videre - det første år - og måske mere de følgende, men vi skal først hindre, at det bliver nedlagt nu, så må vi senere se at få det til at køre videre måned for måned, siger Inger Riise om sin aktion, som hun finder opbakning for mange steder.

Af Johs. Busk Petersen
Støtte til Kystsanatoriet
   Kystsanatoriet i Augustenborg skal lukke Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelsen, der hidtil har drevet Kystsanatoriet i Augustenborg og sanatoriet i Hjerting ved Esbjerg, har fået nedskåret statstilskuddet fra 1,6 mill. til 800.000, hvorfor man har måtte beslutte at lukke Kystsanatoriet. Opsigelserne ligger allerede på nationalforeningens bord.
   Til Kystsanatoriet henvises via dansk Sundhedstjeneste i Flensborg dels direkte syge børn, og dels børn fra familier, hvor der er sygdom eller andre svære sociale vanskeligheder. Opholdet betyder ofte, at man kan forebygge, at disse børn senere bliver sociale tabere.
   Fra København har man bestemt, at man fremdeles vil støtte dansk kultur i Sydslesvig, men øvrig hjælp skal på grund af spareforanstaltninger beskæres, og så lader man det altså gå ud over de svageste, der ikke har mulighed for at pippe op. Derved bidrager vi til at skaffe nye sociale tabere, derved bliver der færre mennesker til at bære den danske kultur i Sydslesvig, og så vil naturligvis staten og København kunne spare kulturtilskuddene til Sydslesvig fremover.
   Dette kan vi ikke være bekendt. Der er engang for snart meget længe siden blevet lovet, at de i Sydslesvig ikke skulle blive glemt. Det lader København til at have glemt. Vi her i Nordslesvig, som erkender at båndene mellem Nord- og Sydslesvig stadig binder, bør samle os i en aktion for at vise, at vi mener noget med det.
   I det aktuelle spørgsmål drejer det sig om 800.000 kr. Det vil sige, at hvis blot 800 privatpersoner indbetaler 1.000 kr. til nationalforeningens ny fond "Kystsanatoriet i Augustenborg", har vi sikret Kystsanatoriets drift et år fremover, og kontorchef Stang har lovet, at opsigelserne vil blive liggende på skrivebordet foreløbig. I første omgang dog kun til den 27. 2. 74.
   Da tiden er så knap, er det blevet lovet, at kan der blot på nationalsforeningens ny konto samles 1/12 af 800.000kr., vil man foreløbig skyde opsigelserne en måned, altså til udgangen af marts.
   Alle er i øjeblikket optaget af kommunevalgene i marts, så godt som intet kan i øjeblikket gennemføres af de folkevalgte. Først når kommunevalgene er overstået, har vi en chance for at gå i realitetsforhandlinger. Der er meget få dage tilbage til den 27. 2..Kystsanatoriets betydningsfulde arbejde skal og må fortsætte.
   Bemærk, at nationalforeningen er registreret, så ethvert beløb, der indbetales til fondet på 100 kr. og derover er fradragsberettiget i selvangivelsen. Det vil sige, at vi derved fremtvinger, at staten alligevel betaler et beløb.
   Altså afsted til posthuset, det haster. Sæt pengene ind på girokonto nr. 626 "Kystsanatoriet Augustenborg", nationalforeningen, København K.

INGER RIISE
Speciellæge i psykiatri
Sønderborg
Er der brug for sanatorier?Else Dam Christiansen
Kystsanatoriet i Augustenborg
Der er blevet  nedlagt mange kystsanatorier rundt omkring i Danmark inden for de sidste år
-der var ikke brug for dem.
Hvor gode er sådanne sanatorier
- er de for formålstjenstlige?
Jeg har kun set et - kystsanatoriet i Augustenborg , og det skuffede mig meget dybt.Jeg måtte med skam erkende ,at min uddannelse som børnehavepædagog ikke er tidssvarende, hvis den skal føres sådan ud i praksis-heldigvis har jeg endnu aldrig været i praktik på et så stimulifattigt sted.
Hvor mange uddannede pædagoger findes på kystsanatoriet i Augustenborg.
Kulden føler man, når man træder ind i de store højloftede, farvefattige, kolde rum.Hvor er de glade børnetegninger?
Nå, der hænger et par små henne på opslagstavlen-uroerne i vinduerne ser mistænkeligt professionelle ud - hvem har lavet dem? Nå ja, en saks kan jo også være farlig.
Jeg kigger mig fortvivlet omkring efter bare et sted, hvor der måske ligger en glemt bamse eller en legetøjsbil.Næh, det hele er ryddet pænt op og lagt ind i skabene - Ordnung muss sein -
Efter sengetid er det meget svært at se, at dette er et sted, hvor børn i alderen fire -12-13 år lever døgnet rundt.Hvorfor er det kun penge,penge og atter penge, folk tænker på?
Hvad med børnene?Hvordan tilgodeser man børnenes behov på denne døgninstitution?Med god mad og frisk luft?Ja, blandt andet det, da det jo er syge børn, der bliver anbragt her, men så sandelig også psykisk syge børn, der kommer fra dårlige miljøer.Men hvad så med kærligheden? Kærlihed,varme,og stimuli er lige så vigtige for disse børn som god mad og frisk luft.
Jeg ved, at nogle af børnene får undervisning på Augustenborg skole- det er ikke svært at se forskel på børn , der komme fra et ganske almindeligt hjem i Augustenborg, og så på de børn,der kommer fra "kysten" -man ser det på tøjet.
Den voksne er opdraget til at tie, men børn er noget så dejligt ærlige og tit meget onde over for hinanden: Man kan s`gu godt se , hvor du kommer fra.
Hvorfor skal der være så stor forskel på døgninstitutioner?

Med venlig hilsen
ELSE DAM CHRISTIANSEN
Sundgade 50
Sønderborg
Indenrigsministeren ser på sagen
Indenrigsministeren ser nu nærmere på sanatorie-sagen
Det danske mindretal i Sydslesvig har sendt protester til stats-og indenrigsministeren- Det går tilfredsstillende med indsamlingen.
Endnu er det ikke endeligt besluttet, at kystsanatoriet i Augustenborg skal lukkes,men det instelles til vedtagelse i finansloven.Før en endelig beslutning træffes,vil indenrigsminister Jacob Sørensen undesøge sagen nøje.
Der er sendt indtrængende opfordringer fra Dansk skoleforening for Sydslesvig  og fra Dansk sundhedstjeneste for Sydslesvig,og jeg vil nu se på sagen, men sagen bliver nu drøftet.Dog må jeg slå fast, at indstillingen foreløbig står ved magt,fremhæver Jacob Sørensen.
Ministeren hilser det private initiativ til en landsomfattende indsamling til fordel for sanatoriet velkomment og siger, at det er en heldig løsning.
Initiativ-tageren til indsamlingen ,speciallæge Inger Riise,Sønderborg,oplyser, at mange har henvendt sig for at bidrage.I går var der således indkommet omkring 18.000 kr.
Jeg tror bestemt, at vi klarer det, så der er penge til den første måned.Det er simpelthen også altafgørende,så vi får tid til at trække vejret i løbet af marts , siger Inger Riise.
Som nævnt har indenrigsministeren modtaget en protestskrivelse med spareforslaget,Dansk sundhedstjeneste for Sydslesvig og Dansk skoleforening for Sydslesvig har også sendt protesten til statsminister Poul Hartling.
I protesterne hedder det :
-Vi har i Sydslesvig en socialstruktur, der stærkt afviger i form og virkemåde fra det,der er kendt i Danmark og som gør, at det ville være et enormt handicap, om vi fremtidig ikke længere har Nationalforeningens hjem at ty til.
En standsning af Nationalforeningens hjem er simpelthen en katastrofe for danskskole-og dansk skolelægevirke.
Bliver Nationalforeningens to institutioner nedlagt,har vi ingen muligheder længere for at kunne få danske børn anbragt under danske forhold.
Vi har svært ved at tro, at det kan være meningen at spærre muligheden for, at mange trængende danske børn fra danske børnehaver og skoler ikke længere kan anbringes på institutioner- som Nationalforeningens - i Danmark.
Vi værgrer os ved at tro, at det er dansk vilje at ville trække hånden bort fra en bistand og styrkelse, der hidtil  har været for dansk skolevirke, fremhæves det i skrivelsen til de to ministre.
Overskrift 1
Foreløbig 16.000 kr. til kystsanatoriet:
Redningsaktion for syge børn
En privat redningsaktion er sat igang for at hindre en nedlæggelse af Kystsanatoriet i Augustenborg,der er et af ofrene for venstre-regeringens sparekniv.Indtil i aftes var der indkommet eller givet tilsagn om 16.000 kr.
Det er speciallæge i psykiatri,Inger Riise,augustenborg, Der har taget initiativet til aktionen.Hun siger:
Der skal inden 27.februar indsamles ca. 66.000 kr. for at få afskedigelserne af personalet udsat en måned,nemlig til efter kommunevalget.Sker det, har jeg begrundet håb om at amtet og kommunerne vil støtte.Et folketingsmedlem har også givet sit tilsagn om støtte, siger Inger Riise.
Tusinvis af børn, fortrinsvis fra det danske mindretal i Sydslesvig , har siden sanatoriets åbning i 1921 nydt godt af behandlingen på sanatoriet.Ved en regeringsbeslutning i 1946 blev der lovet støtte til arbejdet.Nu har regeringens sparekniv imidlertid halveret dette tilskud til 800.000 kr. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse har derfor været tvunget til at lukke hjemmet, kun hjemmet i Hjerting bevares.
Giro 626
-Jeg er gået med i en hjælpeaktion, efter gennem flere år at have konstateret, at vanskeligt stillede børn - og forældre - har kunnet hjælpes i en akut situation.Der er 7.000 børn i Sydslesvig, enkelte er meget vanskeligt stillede, og kan blive samfundstabere, hvis de ikke hjælpes.Der findes ikke sådan slags institutioner syd for grænsen.Derfor må hjemmet bevares.Især, da det er overordentligt veldrevet, siger Inger Riise, og tilføjer:
Vi må ikke glemme dem syd for grænsen.
Inger Riise oprettede i går en girokonto - med nummeret 626- hvor der i dagens løb indløb ca. 6.000 kr.Inger Riise har også fået tilsagn om andre 10.000kr.
- En pensionist fra Nordjylland ringede og fortalte, han ville støtte os.men han kunne, sagde han, kun undvære 100 kr om måneden.det synes jeg er meget flot.Vi er taknemmelige for alle bidrag, siger Inger Riise.
Gregers Jensens svar på læserbrev

Forekommer ubegribeligt
Når man gennem en lang årrække er blevet fortrolig med den glade og harmoniske atsmosfære, der præger det daglige liv på Kystsanatoriet iAugustenborg, må man gribe sig til hovedet ved at læse det indlæg, som "uddannet børnehavepædagog" i"fortvivlelse" har følt sig foranlediget til at offentligøre i"Jydske Tidende" af 26. februar 1974.
En så komplet mangel på indsigt og forståelse synes mildest talt ubegribelig.
I disse "store,højloftede,farvefattige,kolde rum" har siden 1920 tusinder af sygelige, forsømte,vanrøgtede børn gennem nogle måneders ophold genvundet helbred og livsglæde og er vendt tilbage til deres hjemlige omgivelser med friske kræfter.Disse børn har aldrig været udsat for pædagogiske overgreb, men har fået lov til at udfolde sig frit i hus, have og på legepladser under fornødent tilsyn og først og fremmest i den atmosfære af varme og kærlighed, som udstråler fra forstanderindens person.
Hvordan tør man overhovedet sammenligne den indsats, der kan ydes af en erfaren sygeplejerske, som gennem en lang årrække har helliget sit liv til omsorgen for børn, med den aktivitet som kan ventes ydet på grundlag af en kortvarig pædagogisk uddannelse.
At Kystsanatoriet nedlægges er desværre ikke ensbetydende med , at der ikke er brug for dem og at Sydslesvigske børn i allerhøjeste grad har brug for Kystsanatoriet i  Augustenborg turde være en kendsgerning.
Gregers Jensen
Augustenborg
Tilsynsførende læge i 40 år.

personalet er nu fyret
Personalet er nu fyret-
der er dog stadig håb
Vi skal have set på sagen, men jeg har endnu ikke haft tid, siger indenrigsminister Jacob Sørensen
Det lykkedes ikke at skaffe 60.000 kr til driften af Kystsanatoriet i Augustenborg før månedens udgang.Derfor har personalet nu fået deres opsigelser, og Nationalforeningen vil sælge bygningen i løbet af maj.
- Vi har tænkt at forhandle med amtet og kommunerne om salg af Kystsanatoriets bygning ,oplyser direktør K.V.Stang,Nationalforeningen til TB-bekæmpelsen, direktøren har afleveret afskedigelserne.
-Der er foreløbig kun indkommet ca. 5.000 kr og det er ikke tilstrækkeligt.Derfor er vi nødt til at dispencere efter kystsanatoriet lukker i løbet af maj, oplyser direktøren.
-Vi  skal have set på sagen, men endnu har jehg ikke haft tid ,siger indenrigsminister Jacob Sørensen,som har modtaget protester fra Dansk sundhedstjeneste for Sydslesvig.
Hvis ministeren vil fastholde beslutningen om at halvere tilskuddet til Nationalforeningen, så foreningen kun kan fortsætte driften af sanatoriet i Hjerting ved Esbjerg, betyder det ikke med bestemthed, at sanatoriet i Augustenborg definitivt lukkes.
- Efter valget i dag bliver der optaget forhandlinger med Sønderjyllands amt og primærkommunerne om at ovetage driften,så vi igen kan tilbyde vanskeligt stillede børn i amtet et ophold på sanatoriet.Det er Der hårdt brug for hjemmet ,siger speciallæge i psykiatri, fru Inger Riise, Sønderborg, som tog iniativet til redningsaktionen.Hun tror fortsat på ,at sanatoriet kan drives videre.
-Jeg ved ,at amt og kommuner er interesseret, og det er tidligere sket, at kommuner har købt Nationalforeningens sanatorier, når disse er blevet nedlagt.det skete bl.a. i Nyborg og Århus, oplyser Inger Riise.
-Den danske sundhedstjeneste i Sydslesvig er også gået i gang med at sikre børnenes muligheder.der optages forhandlinger med de tyske myndigheder om tilskud til børnenes ophold her i landet, det har, hidtil ikke været muligt oplyser Inger Riise.
Sanatoriets fremtid
Skepsis veksler med optimisme
Modstridende følelser præger billedet ,efter at aktionen for at redde kystsanatoriet i Augustenborg har været i gang i få dage.Initiativtageren til aktionen, speciallæge i psykiatri Inger Riise, Sønderborg, er optimistisk.
-Jeg har været i kontakt med sygehusudvalgets formand,Eugene Ibsen,Tønder,og selv om han har sagt, at udvalget intet kan gøre, så har han som udvalgsformand underskrevet et bidrag til støtte for aktionen.Jeg er blevet ringet op af mange folk  i de sidste dage,og mange er kommet med tilsagn om at yde et bidrag.Men vi skal jo samle 66.000 kroner sammen inden midsten af næste uge.Jeg tror det lykkes.Reaktionen har været positiv,og i løbet af denne uge vil vi forhandle med "stærke" pengefolk.Vi håber, det kan give et godt tilskud, siger fru Riise.
Fler kommunalpolitikere har ytret sig positivt med hensyn til kommunale tilskud til sanatoriet.
-Men alt det må vente til efter kommunalvalget.I øjeblikket kan kommunerne ikke disponere til sanatoriets fordel,siger fru Riise.
Direktøren for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse,K.V.Stang, er snarere skeptisk med hensyn til aktionens udfald.
-Vi spørger os selv,om vi- såfremt sanatoriet fortsætter- kan fortsætte arbejdet på de samme betingelser som hidtil.Hvis den sønderjyske amtskommune og de sønderjyske primærkommuner beslutter sig for  at støtte driften , kunne jeg tænke mig,at de vil overtage sanatoriet helt og lade det indgå som en del af det sønderjyske amts-sygehusvæsen. Men vi er ikke i den situation, at vi kan stille betingelser.Fortsætter sanatoriet i en eller anden form, er det godt, siger direktør K.V.Stang, der tilføjer, at for at undgå risikoen for et stort tab, er det nødvendigt at afskedige personalet i løbet af den næste uge.
-Vi var bange for, at personalet skulle tage flugten,da det blev kendt, at sanatoriet måske skal lukkes,men jeg må sige, at de ansatte i Augustenborg tager situationen meget afslappet, siger fru Inegr Riise, der i øvrigt fortæller , at hun fra landsforeningen Lænken har fået en check på 500 kroner til sanatoriet.
-Hvor meget der i øvrigt er kommet ind, ved jeg ikke, vi får først med nogen forsinkelse besked om indbetalinger på vor giro-konto, siger hun.Kontoen har nummer 626
bevares-men hvordan
Kystsanatoriet skal bevares -
men hvordan
Sådan mener fem Augustenborg -lister
De politiske partier, der opstiller til byrådsvalget i Augustenborg, mener alle, at Kystsanatoriet i Augustenborg skal bevares.Men der er uenighed om, hvordan det skal gøres.Sådan stiller listerne sig:
Radikale venstre
Det radikale venstre ser gerne Kystsanatoriet bevaret, men anser det ikke for en opgave at  løse primærkommunalt, men måske en opgave for  amtskommunen,idet  Sønderjyllands Amt dog er "nabo" til Sydslesvig, hvorfra det største klientel til hospitalet findes.
Venstre
Venstre ser gerne sanatoriet bevaret.Det skal ikke være på kommunal-eller amtsbasis-men på landsbasis, da det er en hjælp til Sydslesvig.
Socialdemokraterne
Socialdemokratiet ser meget gerne, at det sociale og humatinære arbejde, der udføres på Kystsanatoriet, fortsætter i sin nuværende form.
Men da økonomiske indskrænkninger synes at forhindre dette fremover, må der enten på privat eller amtsbasis søges en løsning, som kan skabe grundlag for sanatoriets drift i takt med det behov,der altid bør være til stede for en sådan instutions videreførelse.
På primærkommunal basis alene vil det ikke være mulifgt at etablere en ordning, der kan sikre og bevare sanatorits funktion.Selv om vi finder dert særdeles ønskeligt.
Fremskridtspartiet
Fremskridtspartiet siger om bevarelsen af sanatoriet:Det er vores standpunk, at der kun kan blive tale om enten,at staten udreder det økonomiske, eller at der på privat basis ydes økonomisk støtte, evt. begge dele i forening.Vi vender os derimod mod, at kommunen involveres.
Kristeligt Folkeparti
Kr.F. mener,at Kysthospitalet bør bevares.Ikke mindst, da det især er sydslesviske børn, der hjælpes her som led i det danske arbejde syd for grænsen.Økonomien bør hvile på amt og kommune i forening, helst også med statstilskud, hvis der er mulighed for at få sagen taget op igen.Privat hjælp er god i en nødsituation , men ikke holdbar som økonomisk grundlag.Måske skulle administrationen billiggøres ved evt.at samarbejde med hospitalet.
Vil skaffe 800.000 kr

Sønderborg
---------------------
Helge Hansenforslag føres ud i livet:
Vil skaffe 800.000 kr. til Kystsanatorium
De sønderjyske kommuner og Sønderjyllands amt burde gå sammen om at skaffe de 800.000 kroner,så Augustenborg Kystsanatorium kan føres videre, sagde formanden for kommunens socialudvalg,socialdemokraten Helge Hansen fredag i en kommentar til meddelelsen om, at Kystsanatoriet skal lukke.
Helge Hansens idè har båret frugt.Speciallæge i psykiatri,Inger Riise,Sønderborg, har taget tanken op.Hun har henvendt sig til formanden for amtets sygehusudvalg, Eugene Ibsen,Tønder,for at få amtet og kommunerne til at undersøge mulighederne for at fremskaffe de penge, staten ikke længere vil yde til driften af sanatoriet.
    Fru Riise har formået Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse -- Der ejer og driver sanatoriet -- til at tilbageholde personalets opsigelseri yderligere fem dage.Efter planen skulle opsigelserne være sendt i går, nu venter foreningen til slutningen af ugen.Social- og indenrigsminister Jacob Sørensen har skåret bevilligerne til Nationalforeningen ned til 800.000 kroner, men kontorchef i Nationalforeningen jørgen Falkentorp, skønner, at den videre drift af sanatoriet i Augustenborg, bliver dyrere.
- Hvis ikke driften kan garanteres på længere sigt, vil det kun give os en stakket frist,men tanken er smuk, siger Jøregen Falkentorp,der tilføjer,at nedlæggelsen af Augustenborg-sanatoriet vil give store problemer for den danske  sundhedstjeneste i Sydslesvig.
Om behovet for k´kystsanatorierne siger kontorchefen, at der stadig er og et stykke tid endnu vil være et stort behov for den.Nationalforeningen har kun to tilbage, efter at fem blev nedlagt sidste år.Nedlægges Augustenborg, er der kun sanatoriet i Hjerting ved Esbjerg tilbage og dermed kun mulighed for at have 25 patienter på en gang.Patienterne er børn fra det danske mindretal i Sydslesvig.
For fru Riise er det vigtigste i øjeblikket at forhindre nedlæggelsen.Midlerne til videre drift må findes langs ad vejen.
Der er 17 ansatte på sanatoriet i Augustenborg,deriblandt en del funktionærer, der kan få svært ved at finde andet arbejde,hvis de bliver fyret,siger Augustenborgs
borgmester Anton Roth.Den socialdemokratiske gruppefører i Augustenborg byråd, Arthur Jespersen, mener, at der nok skulle kunne findes kommunale penge til formålet.
--det må være vor helt klare interesse, at sanatoriet bliver bevaret.Alene  ud fra en humanitær synsvinkel har vi  en pligt til at gøre forsøget, siger han.

pengene blev ikke skaffet
Pengene blev ikke skaffet
Det er ikke lykkedes at skaffe de 66.000 kr. der skulle til for at udskyde afskedigelsen af personalet på Kystsanatoriet i Augustenborg en måned.Nationalforeningen til Tubekulosens Bekæmpelse har fyret medarbejderne.
-Det betyder nu ikke så meget.Afskedigelserne træder først i kraft med udgangen af maj.Og vi har ikke opgivet at skaffe flere penge, siger iniativtageren til redningsaktionen, speciallæge i psykiatri, Inger Riise, Augustenborg.
Inden 27. februar skulle de 66.000 kr. have været hjemme.Inger Risse anslår, at der højst er kommet 20.000 kr. ind.Men giro 626 står stadig åbent.
-Vi skal nu til at undersøge, om nogen af de kommende byråds-og amtsrådsmedlemmer vil støtte os.Vi har heller ikke haft tid til at bearbejde mere pengestærke grupper, siger Inger Riise,og tilføjer: - Vi vil også sætte en aktion i gang i Sysslesvig. Det vi kun være rimeligt at der også ydes bidreg derfra, når hovedparten af børnene kommer fra Sydslesvig.
Kystsanatoriet lukker
Kystsanatoriet lukker
De ansatte bliver fyret på tirsdag
Mandag morgen sender Nationalforeningen til tuberkulosens Bekæmpelse opsigelserne ud til de 17 ansatte på Kystsanatoriet i Augustenborg.Sanatoriet lukker, fordi indenrigs-og socialministeriet ikke vil betale for driften .Som et led i sparebestræbelserne vil regegingen ved at lukke sanatoriet spare 800.000 kroner.

Kontorchef Jørgen falkentorp, Nationalforeningen, siger:
- Vi kan intet gøre.Med det reducerede tilskud er det os ikke muligt at fortsætte driften.Sidste år lukkede vi fem kystsanatorier, og da nu fik at vide, at staten vil spare endnu mere på dette område, måtte vi vælge mellem de to resterende sanatorier, nemlig det i Augustenborg og vort sanatorium i Hjerting.
Vi valgte at lukke Augustenborg, fordi det er dyrere i drift. Det er sket i samarbejde med de´n danske sundhedstjeneste i Sydslesvig.På vore sanatorier har vi børn fra det danske mindretal i Sydslesvig.Jeg vil gerne understrege, at behovet for institutioner som vore kystsanatorier stadig et meget stort, siger Jørgen Falkentorp.
Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse  har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med bygningerne. Til 1. juni vil der være patienter på sanatoriet og formelt lukker det ikke før 1. september.Foreningen har ikke haft tid til at overveje problemet.Afgørelsen om at nedskære bevillingerne er først blevet meddelt foreningen d. 8.februar.
Borgmester Anthon Roth, Augustenborg kommune, finder det beklageligt, at sanatoriet nedlægges.
-Men det må vi finde os i, vi kan intet gøre , siger borgmesteren.
Socialformand Helge Hansen, Augustenborg,er mindre forbeholden i sin kommentar.
-Det er afgjort en fejl, ministeren har gjort.der er´behov for denne institition.Hvis ikke staten vil betale, må man overveje, om ikke de søndejyske kommuner og Sønderjyllands amt kan enes om at betale de 800.000 kroner.Vi bør forsøge at bevare sanatoriet, siger Helge Hansen.
Til Helge Hansens forslag siger kontorchef Jørgen Falkentorp:- Det er en meget smuk tanke , men driften skulle jo gerne sikres i fremtiden.Jeg tror kun , det ville give os en stakket frist.
personalet fyret
Kystsanatoriet
Personalet fyret
de ansatte på Kystsanatoriet i Augustenborg har nu fået deres opsigelse fra Nationalforeningen til Tuberkulosens bekæmpelse. Samtidig fortsætter speciallæge Inger Riise kampen om at bevare sanatoriet.
 De ansatte tager afslappet på situationen, siger fru Riise.de ved , der er ved at ske noget.
 De første opgørelser  over bidrag har været lidts skuffende.En opgørelse, der kom fredag aften viser, der indtil tirsdag var indkommet kun 6000 kroner.
-- Men en del beløb , som jeg ved er indbetalt er ikke med i den opgørelse, siger fru Inger Riise.
den ordning, der er ved at komme i stand mellem det sønderjyske sygehusvæsen og sundhedsstyrelsen i Sydslesvig angående sydslesvigske børns hospitalsophold nord for frænsen håber fru Riise kan udvides til også at omfatte kystsanatoriet i Augustenborg.Derudover  håber den danske sundhedstjeneste, at få et tilskud fra de tyske myndigheder.
-------- I øvrigt håber jeg, at vi kan få genindført den ordning, at også sønderjyske børn kan anbringes på kystsanatoriet, siger fru Inger Riise.

Valdemar scheeres 09.06.2021 09:52

Jeg var på sanatoriumet i Nyborg i 60 og vil gerne vide hvad der er sket med det venlig hilsen Valdemar Scheeres

Preben 10.08.2014 10:21

Jeg var der i - 3-4 måneder omkring 1950- Kan kun huske 1 navn af personalet ,sygeplejerske frk Andersen. Det var ellers hovedsagelig sydslesviske drenge

Chris 07.08.2014 22:12

Jeg var på kystsanatoriet i Frederikshavn i midten af 60'erne og kunne godt tænke mig at vide adressen? Og evt. Hvad der er i dag.

Jette L. Ernst 08.09.2014 10:57

Jeg vil også anbefale dig denne side :http://www.boernehjem.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=374&Itemid=64

Jette 03.08.2014 01:28

Er der nogle der ved noget om sanatoriet i Nyborg
Mvh jette Aagaard. Min far har været der i ca 1947/48, 49

anders kinnerup 09.10.2014 16:50

Jeg var der i 60'erne.
Er selv interesseret i at "finde tilbage", men der er ikke meget om det - om noget. Det må have mellem 64 og 68 jeg har været der.
Jeg hu

Jette L.Ernst 08.09.2014 10:55

Jeg vil anbefale dig at gå ind på http://www.boernehjem.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=374&Itemid=64
Der kan du spørge og forhåbentlig få svar.

| Svar

Nyeste kommentarer

02.10 | 17:47

Jeg har opholdt mig på Kystsanatoriet i Augustenborg i 1961. Jeg var ikke glad for at være der. Har prøvet at glemme men ønsker at arbejde med erindringerne

19.09 | 12:26

I højre side evy og tommy

19.09 | 12:24

Evy Yvonne Langkjær er personen der står op her, min storesøster til Tommy Brian Clausen---> Nu Tommy Bundgaard Clausen

16.06 | 08:39

Hej jeg hedder Sanne Bidstrup (f.Dall), 1956. har fået fortalt, at jeg var på 'Augustenborg ' i nok 4 mdr. i 1961, var omk. 5 år. Må have været kystsanatoriet.